Home | Log in

Categories

 • Cultural events in our town (2)
 • Daily life in our town (6)
 • Famous Person in our Town (2)
 • Holidays in our country (2)
 • Leisure in our town. (3)
 • Local Customs (5)
 • National cuisine (5)
 • Possibilities to get higher education in our Town (4)
 • Touristic attractions of our town (2)
 • Uncategorized (11)
 • Archives

 • November 2012
 • October 2012
 • May 2009
 • April 2009
 • March 2009
 • February 2009
 • January 2009
 • December 2008
 • October 2008
 • November 30, 2012

  Ekopol co to jest?

  Filed under: National cuisine — xlxbe0bfd @ 10:59

  Du?a osóbobawia si? inwestowa? w przydomowe oczyszczalnie, dlatego ?e uwa?aj? oni, ?e jest to kosztowna inwestycja, która ponadto jest pracoch?onna a tak?e czasoch?onna. Poza tym istnieje konieczno?? wygospodarowania znacz?cej ilo?ci miejsca na to, ?eby zamontowa? tam zbiorniki. Tego typu opinia jest przyczyn? tego, ?e gospodarstwa domowe wol? si? pod??cza? do miejskiej czy gminnej kanalizacji. Aczkolwiek nie w ka?dym miejscu taka infrastruktura istnieje, w zwi?zku z czym niektórzy s? wprost zmuszeni do poszukiwania innych rozwi?za?. Wa?ne jest to, ?e takie teorie g?osz? osoby, którzy tak naprawd? nigdy nie mieli styczno?ci z ekologiczn? oczyszczalni?, a jedynie powtarzaj? us?yszane niegdy? komentarze czy te? przeczytane w wirtualnym ?wiecie opinie innych, którzy równie? nie maj? zielonego poj?cia o sprawie. Przydomowe oczyszczalnie nie s? kosztowne, a poza tym mo?na na nie otrzyma? dofinansowanie, zobacz oczyszczalnie. Ich monta? jest prosty i nie wymaga wiele czasu. Zbiorniki zakopane s? w ziemi, wi?c praktycznie ich nie wida?. Jedynie niewielka cze?? wystaje na zewn?trz, ale i tu mo?na sobie z tym poradzi?. Wystarczy obsadzi? takie miejsce dooko?a krzewami, aby ?adnie a tak?e estetycznie si? prezentowa?o. Takie oczyszczalnie nie s? te? trudne w obs?udze. Wystarczy co pewien okres czasu uzupe?nia? potrzebne bakterie.

  No Comments

  No comments yet.

  RSS feed for comments on this post.

  Sorry, the comment form is closed at this time.